Autori: Tim Falla, Paul A. Davies

Osnovne komponente:

• Udžbenik + MultiROM

• Radna sveska

• Priručnik za nastavnike

• Audio CD

• CD sa testovima

 

Dodatne komponente:

• iTools (softver za interaktivnu tablu)

Solutions je serija udžbenika namenjenih nastavi engleskog jezika u srednjim školama i gimnazijama. Sadrži 10 nastavnih tema od kojih je svaka podeljena na 7 nastavnih jedinica sa jasno definisanim kognitivnim ciljem. Svaka stranica u udžbeniku odgovara jednom školskom času, a svaki čas jasno definiše cilj koji bi učenici trebalo da postignu, čime im je snalaženje znatno olakšano.

Radna sveska prati udžbenik i pruža dodatna vežbanja za svaku od nastvanih jedinica.

Metodoligija programa je takva da svaki od učenika u toku jednog časa dođe do produktivne faze: nastavne jedinice prati šemu prezentacija, vežbanje, produkcija. Leksika i gramatika su predstavljene kroz kontekst koji prate najpre kontrolisane, zatim slobodne vežbe i na kraju govorna vežba u kojoj se pokazuje određena nastavna jedinica.

Deo kompleta sadrži interaktivni MultiROM koji predstavlja dodatak za samostalno učenje i konsolidovanje  gradiva.

Program je upotpunjen internet stranicom namenjenom kako učenicima, tako i nastavnicima na kojoj se mogu pronaći dodatni materijali za vežbu i nastavu.